AOT แจงผลกระทบจากการห้ามทำการบินเข้าไทยชั่วคราว-ปิดสนามบินภูเก็ตสกัดโควิด

บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) หรือ ทอท. แจ้งว่า จากที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีคำสั่งและประกาศ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ดังนี้

1. คำสั่ง กพท. ที่ 85/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 มีสาระสำคัญ คือ ให้ระงับการดำเนินงานของท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2. ประกาศ กพท. เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 เมษายน 2563 มีสาระสำคัญ คือ ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น.

3. คำสั่งและประกาศตามข้อ 1 และ 2 ไม่รวมถึงการให้บริการอากาศยาน ดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช!วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights)
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้การบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 เม.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top