LH ออกหุ้นกู้ไม่เกิน 5.4 พันลบ. อายุ 2-3 ปี ดอกเบี้ย 2.30%-2.60% ขายสถาบัน

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าไม่เกิน 5,400 ล้านบาท

แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อ และชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 2,400 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.60 ต่อปี

บริษัทจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.63 ผ่านธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้มเครดิต”คงที่” เมื่อวันที่ 20 มี.ค.63

บริษัทมีนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยผู้ออกหุ้นกู้จะนำเงินภายใน 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้

Tags: , , , , ,
Back to Top