MINT เพิ่มทุน 1.04 พันล้านหุ้น ขอมติผู้ถือหุ้นออกหุ้นกู้ไม่เกิน 2.5 หมื่นลบ.

บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 พ.ค.63 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 1,037,955,941 บาท จาก 4,849,860,006 บาท เป็น 5,887,815,947 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 1,037,955,941 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนหุ้นที่จัดสรร 716,124,785 หุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 6.45 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ราคาเสนอขายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาตั้งแต่ 7 – 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย (ราคาตลาด) หักด้วยส่วนลดจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด โดยบริษัทจะประกาศราคาเสนอขายก่อนหน้าวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering พร้อมวันกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) ในวันที่ 8 ก.ค. 2563 พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 313,831,156 หุ้นใช้รองรับ MINT-W7 จากที่ได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (MINT-W7) จำนวนไม่เกิน 313,831,156 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 17 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาตลาดบวกส่วนเพิ่มไม่เกินร้อยละ 10 (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7”) โดยราคาตลาด หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังในระหว่าง 7 – 15 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาใช้สิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 (Record Date) จะถูกกำหนดในภายหลัง

ส่วนที่เหลือจำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น ใช้รองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W6 เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MINT-W6) (การปรับสิทธิ MINT-W6)

นอกจากนี้ บอร์ด MINT ได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นหุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่น ๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งวงเงิน จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 25,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น)

โดยวงเงินในครั้งนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งก่อนๆ จำนวน 95,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) และเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 120,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้ว และ/หรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน และ/หรือชำระคืนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้อีก (Revolving Principal Basis) ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) มูลค่าเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

พร้อมกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มิ.ย.2563 ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 คือ วันที่ 1 มิ.ย. 2563

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top