จับตาครม.ถกต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-แผนฟื้นฟู ‘การบินไทย’

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เสนอให้พิจารณาขยายเวลาการบังคับใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนจนถึงสิ้นเดือนมิ.ย.63 ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ รองรับการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 3 และ 4 ต่อไป

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ บมจ.การบินไทย (THAI)

กระทรวงการคลังและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ ประมาณ 13 ล้านคน ด้วยการจ่ายเงินเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

กระทรวงคมนาคม เสนอให้พิจารณาเห็นชอบการดำเนินการจัดทำแผ่นยางหุ้มแบริเออร์ (Rubber Fender Barrier) สามารถใช้วิธีการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ รวมถึงพิจารณาร่างลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้เกษตรกรเป็นผู้จำหน่าย และผลิตโดยตรงให้กับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท โดยไม่ผ่านบริษัทอื่นๆ หรือนายหน้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้พิจารณากรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรในกลุ่มข้าราชการที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริมมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ พร้อมเสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกรณีผู้ประกอบอาชีพประมงได้รับผลกระทบจากกฎหมาย และนโยบายแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)

นอกจากนี้ ครม.จะพิจารณาแผนความต้องการอัตรากำลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2564-2566 ภายใต้โครงการการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top