มท.สั่งเข้มจัดระเบียบชายหาดสาธารณะทุกแห่งไม่ให้เกิดความแออัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้จังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายหาด ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้เกิดความแออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

และให้นำมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่ ประเภทกิจกรรม และสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง

ทั้งนี้เนื่องจาก ศบค.มท. พิจารณาแล้วเห็นว่าการผ่อนคลายกิจการ/กิจกรรมตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ผ่อนคลายกิจกรรมบางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน อาทิ กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายและการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดระเบียบสังคมในพื้นที่สาธารณะริมบาทวิถีและพื้นที่ชายหาด 4 ด้าน คือ

  1. เชิงพื้นที่ บริเวณริมบาทวิถีให้แบ่งสัดส่วนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสม ให้ผู้ประกอบการค้าขายอย่างถูกสุขลักษณะ ผู้สัญจรไปมาบนบาทวิถีใช้พื้นที่ได้อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ไม่กีดขวางการจราจร และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ส่วนพื้นที่ชายหาดให้แบ่งการใช้พื้นที่เป็นสัดส่วนให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น การขายอาหาร ให้เช่าเก้าอี้ หรือเครื่องเล่นต่าง ๆ สามารถประกอบการได้ตามมาตรการที่กำหนด
  2. เชิงกฎหมาย การอนุญาตอนุมัติให้ดำเนินการใดๆ ในพื้นที่สาธารณะต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
  3. เชิงเศรษฐกิจ การจัดระเบียบนอกจากเน้นมิติด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยแล้ว ให้พิจารณามิติด้านเศรษฐกิจที่อาจได้รับผลกระทบ
  4. เชิงผู้ได้รับผลกระทบ การจัดระเบียบในที่สาธารณะให้ดำเนินการภายใต้อนุกรรมการการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัด โดยแต่งตั้งผู้แทนผู้ค้าและประชาคมในพื้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 มิ.ย. 63)

Tags: , , , ,
Back to Top