AEC เผยก.ล.ต.ให้กลับมาทำธุรกิจปกติ หลังแก้ปัญหากองทุนสภาพคล่องสุทธิแล้ว

บล.เออีซี (AEC) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 21 พ.ค.63 ให้บริษัทจัดทำและดำเนินการยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) และหนังสือลงวันที่ 25 พ.ค.63 ให้ระงับการประกอบธุรกิจเนื่องจากบริษัทมี NC ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

และต่อมาบริษัทได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน ก.ล.ต.ที่บล.เออีซี 078/2563, บล.เออีซี 093/2563 และ บล.เออีซี 095/2563 ลงวันที่ 2,5 และ 7 มิ.ย.63 ตามลำดับว่าบริษัทสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดและนำส่งข้อมูลเข้าระบบงานเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 สำนักงาน ก.ล.ต.ได้มีหนังสือเลขที่กลต.กธ.1516/2563 เรื่องการอนุญาตให้บล.เออีซี ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทสามารถดำเนินธุรกรรมการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทบัญชี กองทุนส่วนบุคคล การซื้อขายหน่วยลงทุน การเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารหนี้ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะตัวการ (Principal) Block Trade การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ตามปกติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 มิ.ย. 63)

Tags: , , ,