เปิดตัว ‘วอลเล็ต สบม.’ พันธบัตรออมทรัพย์ขายรายย่อย ขั้นต่ำ 100 บ.

นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง พร้อมด้วยนายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) และนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “วอลเล็ต สบม.” หรือ วอลเล็ต สะสมบอนด์มั่งคั่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน และเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้ง่าย สะดวกสบายและเท่าเทียมกัน

โดยเป็นโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีมาใช้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งเป็นการต่อยอดแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งได้ออกแบบโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆ กัน และเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ภายใต้โครงการ MOF Blockchain ที่ได้ริเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนระบบการเงินในโลกแห่งอนาคตที่ต้องคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และลดโครงสร้างต้นทุน ผ่นการลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นออกไป

รมว.คลัง กล่าวว่า การเปิดตัวการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินร่วมกันของประเทศในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้พันธบัตรออมทรัพย์เป็นรูปแบบการลงทุนตามเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานของภาครัฐ ปรับลดกระบวนงานภาครัฐ ลดความยุ่งยากในการติดต่อกับตัวแทนจำหน่าย

รวมถึงการใช้ e-Document เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจาก ธปท. และ TSD ที่สนับสนุนโครงการนำร่องนี้ และในอนาคตจะมีการต่อยอดกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลตลาดทุนไทยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่จะรองรับ
ทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองอีกด้วย

นายอุตตม กล่าวว่า “วอลเล็ต สบม.” ได้มีการลดหน่วยลงทุนให้มีขนาดเล็กลงจากที่ต้องซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ขั้นต่ำ 1,000 บาท เป็นการลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาทเท่านั้น เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนทุกกลุ่ม ผู้ลงทุนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกผ่าน e-Wallet ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-KYC โอนเงินเพื่อซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ได้จากทุกธนาคารเข้าวอลเล็ต สบม. เช็คประวัติการซื้อพันธบัตรได้ทันทีแบบ real-time รวมถึงดาวน์โหลด/แจ้งความจำนงเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย การออกหนังสือค้ำประกันวงเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสมุดพันธบัตร (Book Bond) แต่จะสามารถเช็คประวัติการซื้อพันธบัตรได้ในวอลเล็ต สบม.แทน

“ผู้สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ต้องโหลดแอพลิเคชันเป๋าตังอยู่แล้ว และสมัครวอลเล็ต สบม. ลงทะเบียนยอมรับเงื่อนไข สามารถใช้บริการได้ทันที โดยจะได้รับดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต ปีละ 2 ครั้ง และเมื่อพันธบัตร ครบกำหนดอายุ 3 ปี จะได้รับเงินต้นคืนเข้าวอลเล็ต”

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “วอลเล็ต สบม.” ให้แก่บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.70% ต่อปี วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท วงเงินซื้อต่อรายตั้งแต่ 100-500,000 บาท โดยจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันพุธที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านวอลเล็ต สบม. ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มิ.ย.63 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นวอลเล็ต สบม.ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วงเงินจำหน่ายวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ยอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.70% ต่อปี
ระยะเวลาลงทะเบียนและวันจำหน่ายลงทะเบียนผ่านวอลเล็ต สบม. 19 มิ.ย.63 เป็นต้นไป วันจำหน่าย 24 มิ.ย.-14 ส.ค.63
วงเงินซื้อต่อรายหน่วยละ 1 บาท โดยซื้อขั้นต่ำ 100 บาท – ขั้นสูง 500,000 บาท และซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท (ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซื้อ)
ผู้มีสิทธิ์ซื้อบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องให้ผู้ปกครองให้ความยินยอม ณ ธนาคารกรุงไทย)
เอกสาร 1.บัตรประชาชนผู้เยาว์-ผู้ปกครอง 2.ทะเบียนบ้าน
การจ่ายดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ผ่านวอลเล็ต สบม.วันที่ 24 ธ.ค. และ 24 ธ.ค.ของทุกปี
วันครบอายุไถ่ถอน24 มิ.ย.2566
ช่องทางการจำหน่ายวอลเล็ต สบม.ผ่านแอฟพลิเคชั่นเป๋าตัง

ด้านนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้พัฒนาช่องทางการซื้อขายพันธบัตรด้วยวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะได้เห็นการซื้อขายพันธบัตรผ่านช่องทางดิจิทัล โดยธนาคารได้ออกแบบแอปพลิเคชันเป๋าตัง ภายใต้โครงสร้างใหม่ เพื่อให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับวอลเล็ตได้หลายตัวพร้อมๆกัน และมีการนำเทคโนโลยี Blokchain มาประยุกต์ออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการเงินในโลกแห่งอนาคต

สำหรับวอลเล็ต สบม.นี้ ได้ออกแบบการซื้อขายพันธบัตรให้เป็นแบบรวมศูนย์ ทำให้การจำหน่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถซื้อขายได้แบบ Real Time ซึ่งผู้ขายจะมีข้อมูลผลลัพธ์การขายเป็นรายนาที ขณะที่ผู้ซื้อเห็นข้อมูลของเงินและพันธบัตรในวอลเล็ตเดียวกัน และเมื่อมีการซื้อขายพันธบัตรแล้ว ข้อมูลการถือครองจะแสดงให้เห็นในวอลเล็ตทันที ไม่ต้องรอ 15 วันเหมือนที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top