MINT กำหนดอัตราจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ RO 8.2:1 ที่ราคา 18.90 บ./หุ้น

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) แจ้งว่าบริษัทกำหนดจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) จำนวน 563.29 ล้านหุ้น อัตราส่วนการจัดสรร 8.2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 18.90 บาท/หุ้น โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 17-23 ก.ค.63

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 29 มิ.ย.63

อนึ่ง ภายหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเสนอขายแล้ว คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ได้ประกาศ ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว (การปรับราคาเสนอขาย) หากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น RO โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง

การปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่า 10% ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้ โดยในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอขายลง ราคาเสนอขายต่อหุ้นจะสามารถอยู่ในช่วงระหว่าง 17.10-18.90 บาท/หุ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งการปรับราคาเสนอขายและราคาเสนอขายภายหลังการปรับราคาเสนอขายผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทต่อไป

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 มิ.ย. 63)

Tags: , ,
Back to Top