‘ชาญศิลป์’ เซ็นตั้งที่ปรึกษา-คณะทำงาน Survival Team จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ THAI

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการ และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) ได้แต่งตั้งทีปรึกษาและคณะทำงาน Survival Team เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ หลังจากที่บริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยศาลล้มละลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ (9 ก.ค.63) เป็นต้นไป

ที่ปรึกษาได้แก่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) , รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY) , รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT)

ส่วนคณะทำงาน Survival Team มี 21 คนเพื่อจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในระยะเร่งด่วนและระยะสั้น (9 ก.ค.-31 ต.ค.63) โดยมีนายชาย เอี่ยมศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียมประกันภัย และสิ่งแวดล้อมการบิน (D3) เป็นหัวหน้าคณะ นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนการบริการธุรกิจการบิน และรักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ เป็นรองหัวหน้าคณะคนที่ 1 และ กัปตันชวาล รัตนวราหะ เป็นรองหัวหน้าคณะคนที่ 2

คณะทำงานที่เหลือ ได้แก่ นางเฉิดโฉม เทอดสถีรศักดิ์ , กัปตันเจตน์ เมืองครุธ , นายสมัชชา ศรีทองสุข, นายทวีโรจน์ ทรงกำพล, นายเจริญ ใช้คล่องกิจ, นางศิราภรณ์ รัตนเศรษฐ, นายตรัส พรหโมบล , นางจันทริกา โชติกเสถียร, นายพรพจน์ วงศ์สวัสดิ์ , นายณัฐกร ชุณหชา, นางวันทนีย์ แก้วมีแสง , นายอนุภาส ศิริเวช, นางเมธยา อุดหนุน, นายกนต์ธีร์ ภัทราปริญสวัสดิ์, นางกษิฐา ศรีวรานันท์ เป็นเลขานุการคณะทำงาน , นายรัฐ รักสำหรวจ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน , นางสาวพลอยไพลิน ภมรมนตรี เป็นโฆษกและผู้นำเสนอ และ นายนนทชัย ชีวินเฉลิมโชติ เป็นโฆษกและผู้นำเสนอ

ทั้งนี้ ให้ที่ปรึกษาและคณะทำงานฯ จัดทำแผนธุรกิจระยะเร่งด่วนและระยะสั้น รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และปฏิบัติให้เกิดผล และรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งสามารถเรียกบุคคลต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งให้สามารถแต่งตั้ง หรือจัดหา คณะทำงานชุดย่อยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้สามารถลงมือทำตามแผนที่กำหนด (สำคัญและ Quick Win) อีกทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มอบหมาย

นอกจากนี้ วานนี้ (8 ก.ค.) คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมครั้งพิเศษที่ 13/2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนาวาอากาศตรี สรเดช นามเรืองศรี รองกรรมการผผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O) และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) พ้นจากรักษาการ DY โดยดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO) และ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการถวายบิน 904 เฉพาะกิจ การบินไทย (DD-O)

และแต่งตั้ง นายนนท์ กลินทะ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารพันธมิตรและกลยุทธ์การพาณิชย์ (S8) สายการพาณิชย์ (DN) ดำรงตำแหน่ง รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (รักษาการ DY) อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ THAI และกำหนดวันไต่สวน ในวันที่ 17 ส.ค.63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ก.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top