PTT ผนึก 4 แบงก์ใหญ่ขายหุ้นกู้ 1.5 หมื่นลบ.ชูกรีนบอนด์หนุนโครงการปลูกป่า

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า ปตท.ก้าวครั้งสำคัญในการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำไปลงทุนรองรับการขยายธุรกิจ การลงทุนในโครงการที่เกี่ยวกับการปลูกป่า การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี อันถือเป็นภารกิจสำคัญของปตท.ในการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

การเสนอขายหุ้นกู้ของ ปตท.ในครั้งนี้มีวงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นกู้ 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของปตท. อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี และหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะนำไปใช้สำหรับการปลูกป่าตามพันธกิจของปตท. วงเงิน 2 พันล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี กำหนดวันเสนอขายให้กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 20–23 ก.ค. 63 ผ่านธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ธนาคารกรุงไทย (KTB) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

“เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า หุ้นกู้กรีนบอนด์ของ ปตท. ได้รับการรับรองในด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นครั้งแรกของโลก จาก CBI ที่เป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ได้เห็นว่าสิ่งที่ ปตท.ได้ดำเนินการมาทั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน นับตั้งแต่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของปตท.สู่การจัดตั้งเป็น ‘สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.’ สะท้อนถึงความตั้งใจในการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และเกิดการทำงานที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทั้งผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และยังเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือน สร้างโอกาส เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว ร่วมกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน”

นายอรรถพล กล่าว

ปัจจุบัน มีพื้นที่ป่าที่ ปตท.เข้าไปดูแลแล้วกว่า 1 ล้าน 1 แสนไร่ และต่อยอดไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ อาทิ สร้างเครือข่ายอนุรักษ์และรักษาทรัพยากร เสริมสร้างองค์ความรู้ จนก้าวไปสู่การจัดตั้งสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และมีศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

และศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ถ.สุขาภิบาล 2 กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังได้มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ผ่านแนวคิด Urban Green อาทิ ร่วมขับเคลื่อนกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในโครงการ Our Khung BangKachao เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน PTT กล่าวว่า หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้ชุดดังกล่าวของปตท. จะทำให้ปัจจุบันปตท.มีการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ระยะสั้นวงเงินรวม 5.6 หมื่นล้านบาท จากวงเงินที่ปตท.ได้ขออนุมัตืผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมดในส่วนของการออกหุ้นกู้และตราสารหนี้สกุลเงินบาท วงเงินรวม 6.4 หมื่นล้านบาท และหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ วงเงินรวม 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การเสนอขายหุ้นกู้และตราสารหนี้ของปตท.ที่ผ่านมาจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ และในครั้งนี้หุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท จะเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไปสามารถมีโอกาสเข้ามาจองซื้อหุ้นกู้ของปตท.ได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกับปตท.

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ของ ปตท.ในครั้งนี้ถือเป็นการระดมทุนควบคู่ไปกับโครงการปลูกป่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนตามพันธกิจขอ งปตท. โดย CBI ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อมได้ให้ Certification ด้านสาขาอนุรักษ์ป่าไม้ แก่หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ปตท. เป็นครั้งแรกของโลก

ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.ที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเชื่อว่ามีกี่องค์กรในประเทศไทยที่จะสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ยาวนานขนาดนี้ ซึ่งนอกจากโครงการดังกล่าวจะช่วยฟื้นฟูผืนป่าของไทยแล้ว ยังต่อยอดไปสู่การสร้างจิตสำนึกคนในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ฝังลึกลงไปยังบุคคลในพื้นที่ จนนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง การประกาศขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้จึงถือเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ ปตท. ในเวทีระดับโลก และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่องค์กรและประเทศไทย

นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) กล่าวว่า นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของประเทศไทยในการใช้หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นสื่อกลางระดมทุนจากผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ที่จะนำมาใช้ในโครงการเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก เนื่องจากที่ผ่านมาจะเน้นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเป็นหลัก จึงถือว่าปตท.เป็นผู้นำในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของไทย และได้ให้ความสำคัญกับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายกฤชกร นนทะนาคร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายสายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า การกระจายหุ้นกู้ดังกล่าวของปตท.ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้กับประชาชน ผู้ถือหน่วยหุ้นกู้ ปตท.ปัจจุบัน และผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.ที่ครบกำหนดอายุไถ่ถอน สามารถมีโอกาสมาซื้อหุ้นกู้ปตท.ทั้งหุ้นกู้วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท และหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน วงเงิน 2 พันล้านบาท โดยนักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่สนใจซื้อหุ้นกู้ของปตท.สามารถจองซื้อได้สูงสุด 1 ล้านบาท/ราย/ธนาคาร ซึ่งเป็นข้อกำหนดของหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เพื่อให้หุ้นกู้ของปตท.ที่ออกในครั้งนี้สามารถกระจายให้กับนักลบงทุนและประชาชนได้มากที่สุด

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า ปัจจุบันธุรกิจทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืนกับการพัฒนาของธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจจะต้องเติบโตไปควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการที่ทำให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่ง ปตท. ได้ถือเป็นผู้นำและสามาถทำในสิ่งที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้อย่างแท้จริง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ค. 63)

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
Back to Top