คมนาคม เสนอครม.พิจารณาการกู้เงินของรฟท./คลังเสนอแต่งตั้งโยกย้าย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม มีวาระการพิจารณาสำคัญหลายเรื่อง เช่น กระทรวงคมนาคม ขออนุมัติกู้เงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน วงเงิน 11,500 ล้านบาท และ วงเงินกู้ระยะสั้น จำนวน 800 ล้านบาท เป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ประจำงบประมาณ 2564

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอปรับแผนงานและงบประมาณในการดำเนินโครงการยกระดับ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางการแลกปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Digital Hub

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติในหลักการ เตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และ ร่างพระราชบัญติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวม 2 ฉบับ

กระทรวงคลัง เสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงการคลัง หลังจากที่ถอนโผแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวออกจากที่ประชุมครม.สัญจรเมื่อสัปดาห์ก่อน, ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2), ร่างกฎกระทรวงออกตามความหมายในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดรายได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 71 ตรี วรรคสาม รวม 2 ฉบับ, ร่างกฎกระทรวงกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน (ด่านศุลกากรเชียงแสน) และเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์ เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำขั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ของ บริษัท ซีวิลเอนจิเนียริง จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี และขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพุธศิลาทอง ที่ จังหวัดตรัง

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอร่างพระราชบัญติระเบียบข้าราชการพลเรือน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการโครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยศาสตร์ ให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

นอกจากนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมครม. คาดว่านายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวิชา มหาคุณ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส อยู่วิทยา ที่ขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตจะร่วมกันแถลงผลสรุปคดี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , , , , ,
Back to Top