SCC เผย ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่งล่าสุด”เอสซีจี แพคเกจจิ้ง”เตรียมเสนอขายหุ้น IPO

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งล่าสุดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่เริ่มนับ 1 สำหรับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ SCGP

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.63 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าที่ประชุมคณะกรรมการของ SCGP ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ นวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น (รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก SCGP ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นข้างต้น โดยที่การจัดสรรหุ้นให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และ (2) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยเดิมของ SCGP เป็นการด เนินการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งสองกลุ่มดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการสร้างการเติบโตของ SCGP ในอนาคต

บริษัทแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่าในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว SCGP ได้จัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ที่สร้ งประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับ SCGP และบริษัทย่อยของ SCGP ซึ่งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SCGP และบริษัทย่อยของ SCGP ตามที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายซึ่งรวมถึง

  • (ก) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,294,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ (TCP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCGP ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TCP ณ วันที่11 ก.ย.63 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่ได้มีการกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมบริษัทการของTCP) โดยจัดสรรในอัตราส่วน 4.9910 หุ้นสามัญของ TCP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของ TCP ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)
  • (ข) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ นวนไม่เกิน 4,927,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ บมจ.ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ (PPPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCGP ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ PPPC ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่จะกำหนดต่อไปโดยคณะกรรมการบริษัทของ PPPC หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มอบหมาย โดยจัดสรรในอัตราส่วน 0.2092 หุ้นของ PPPC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PPPC ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top