BA เพิ่มความถี่เส้นทางเชียงใหม่-ภูเก็ต- สมุย ตั้งแต่ 15 ก.ย. 63

บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางในประเทศ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร

โดยจะให้บริการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน PG219 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 18.15 น. และเที่ยวบินที่ PG220 ออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 19.05 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.30 น. ทำให้สายการบิน ฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รวม 3 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน PG273 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 13.50 น. และเที่ยวบินที่ PG 274 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 14.40 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 16.10 น. ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับกรุงเทพฯ-ภูเก็ต รวม 3 เที่ยวบินต่อวัน

เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย จำนวน 3 เที่ยวบินได้แก่

  1. เที่ยวบิน PG131 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.00 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 12.05 น. เที่ยวบินที่ PG132 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.50 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.05 น.
  2. เที่ยวบิน PG167 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.00 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 17.20 น. เที่ยวบินที่ PG168 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 18.00 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.25 น
  3. เที่ยวบิน PG181 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.45 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.50 น. เที่ยวบินที่ PG182 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.35 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 น.

ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย รวม 10 เที่ยวบินต่อวัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top