กทม.ชง 13 โครงการผ่านสภาพัฒน์ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19

พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 4/2563 เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้า โดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งโครงการให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลนำเข้าหารือในคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาโครงการที่จะนำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์

เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีหน่วยงานระดับสำนัก จำนวน 2 สำนัก นำเสนอโครงการ จำนวน 3 โครงการ หน่วยงานระดับสำนักงานเขต 21 เขต นำเสนอโครงการ จำนวน 22 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านหลักเกณฑ์และความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ จำนวน 13 โครงการ

หลังจากนี้ ทางคณะกรรมการกลั่นกรองฯ จะส่งเรื่องไปยังสภาพัฒน์ให้ความเห็นชอบ และเมื่อทางสภาพัฒน์ส่งเรื่องกลับมาแล้ว กรุงเทพมหานครจะแจ้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนครบถ้วน และจะส่งให้กระทรวงมหาดไทยลงนามเสนอโครงการไปยังสภาพัฒน์อีกครั้ง เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอความเห็นชอบและรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

อย่างไรก็ตาม หากโครงการใดไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ สามารถนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข หรือนำเสนอโครงการอื่นเข้ามาใหม่ เพื่อให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาเพิ่มเติมได้ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top