AMATA กำหนดราคาขายหุ้น RO ที่ 11.80 บ./หุ้น จองซื้อ 9-16 ต.ค.

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน (AMATA) แจ้งว่า ตามที่เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไม่เกิน 83,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (การเสนอขายหุ้น Right Offering) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) คือ วันที่ 21 กันยายน 2563

บริษัทขอแจ้งว่า ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2020 ได้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายของหุ้นสามัญในการเสนอขายหุ้น Right Offering ที่ 11.80 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 10 วัน ที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่มีการกำหนดราคาเสนอขาย (ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563) (“ราคาตลาด”) หักด้วยส่วนลดจำนวนร้อยละ 12 ของราคาตลาด

อัตราส่วนการจัดสรรเป็นหุ้นสามัญเดิม 12.8554217 หุ้นต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (หากเกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในวันที่ 9-16 ต.ค.63

ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ส่วนผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญ
ที่ออกใหม่ต่อไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทได้พิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering นี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นในบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดตามที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ย. 63)

Tags: , ,