BANPU เตรียมลดทุน หลังไม่ขายหุ้นที่ซื้อคืน 87.34 ล้านหุ้นตามกำหนด

บมจ.บ้านปู (BANPU) แจ้งว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีมติให้กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563 และอนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่ายทันที จำนวน 87,344,000 หุ้น คิดเป็น 1.69% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนั้น

ทั้งนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในวันที่ 18 กันยายน 2563 และบริษัทมีหุ้นที่มิได้จำหน่ายจำนวน 87,344,000 หุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ครบกำหนดระยะเวลาที่ต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว ถ้าบริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังมิได้จำหน่าย บริษัทจึงจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 63)

Tags: ,
Back to Top