SCC เคาะราคาขาย IPO หุ้น SCGP เบื้องต้นในช่วง 33.50-35.00 บาท/หุ้น

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งความคืบหน้าของการนำหุ้นของ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ SCGP มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 21 กันยายน 2563 ซึ่งได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เบื้องต้นคือ 33.50-35.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ SCGP จะขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย IPO และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCGP ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)

ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรรหุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)169,132,500
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท : หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)7.095 : 1
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)วันที่ 28 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 02 ต.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)11 ก.ย. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)10 ก.ย. 2563
หมายเหตุ (แก้ไข)ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นคือ 33.50-35.00 บาทต่อหุ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top