TRUE จะขาย DIF 2.8% ราว 4 พันลบ. คงเหลือถือ 23.38% รองรับเป็นทุนหมุนเวียน

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) ที่ถือโดยบริษัทฯ และบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย จำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 300 ล้านหน่วย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.822 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ ให้แก่นักลงทุนที่มิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท โดยการกำหนดราคาเสนอขายที่แน่นอนจะกระทำโดยวิธีการสำรวจความต้องการซื้อหน่วยลงทุนจากนักลงทุนที่สนใจ (Book Building)

ทั้งนี้ วันที่เกิดรายการจะเป็นวันที่ 30 ก.ย.63 ซึ่งกลุ่มบริษัทจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จำนวน 298,113,200 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 2.804 ตามราคาที่กำหนดโดยวิธี Book Building ซึ่งมีจำนวน 4,024.528 ล้านบาท ภายหลังการจำหน่ายหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบริษัทในกองทุน ลดลงจากร้อยละ 26.183 เหลือร้อยละ 23.379 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุน

บริษัทฯมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ

อนึ่ง ราคา DIF ปิดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 14.20 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ย. 63)

Tags: , ,
Back to Top