KTB ลดดอกเบี้ย MLR ลง 0.25% มีผล 7 ก.พ.

KTB ลดดอกเบี้ย MLR ลง 0.25%-ออกเงินฝาก”กรุงไทยเบิร์ธเดย์” ดอกเบี้ย 1.40% มีผล 7 ก.พ.

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงที่มีความเปราะบางจากทั้งปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ เพื่อตอบสนองทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และการแบ่งเบาภาระลูกค้าและผู้ประกอบการทุกประเภท

รวมทั้งลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบทางธุรกิจ ธนาคารจึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.25% ต่อปี จากอัตรา 6.025% ต่อปี เหลืออัตรา 5.775% ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

“ธนาคารหวังว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยลดภาระต้นทุนทางการเงิน ตลอดจนร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยโดยรวม” นายผยงกล่าว

พร้อมระบุว่า ธนาคารคำนึงถึงลูกค้าที่มีรายได้จากการออมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเท่าเดิม และเพื่อให้ลูกค้ามีกำลังในการใช้จ่ายในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยล่าสุด ธนาคารได้ออกเงินฝากประจำพิเศษ กรุงไทยเบิร์ธเดย์ ระยะเวลาฝาก 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.พ. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top