BBL สิ้นสุดทำเทนเดอร์ฯเพอร์มาตา ในอินโดฯ ส่งผลถือหุ้นรวม 98.71%

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งว่าตามที่ธนาคารได้เข้าซื้อหุ้นธนาคาร พีที เพอร์มาตา ทีบีเค (เพอร์มาตา) ในอินโดนีเซีย ก่อนหน้านี้ และจะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของเพอร์มาตาในส่วนที่เหลือทั้งหมด 10.88% จากผู้ถือหุ้นรายย่อย (Mandatory Tender Offer :MTO) ตามกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซียนั้น ขณะนี้ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำ MTO เสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้รับหุ้นของเพอร์มาตาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2,970,419,446 หุ้น หรือคิดเป็น 10.59% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเพอร์มาตา

อย่างไรก็ดี กฎหมายและกฎเกณฑ์ของประเทศอินโดนีเซีย กำหนดว่า ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอินโดนีเซียที่มีหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย จะต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1% เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติอินโดนีเซีย ธนาคารจึงต้องขายหุ้นของเพอร์มาตาจำนวน 280,427,394 หุ้น หรือคิดเป็น 1% ให้แก่นิติบุคคลสัญชาติอินโดนีเซีย ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ก่อนการทำ MTO เสร็จสิ้น

ดังนั้น ธนาคารถือหุ้นในเพอร์มาตาทั้งสิ้นเป็นจำนวน 27,681,421,384 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 98.71% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของเพอร์มาตา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ต.ค. 63)

Tags: , , ,
Back to Top