พาณิชย์ เล็งห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วป้องกันมลพิษและความปลอดภัย

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกประกาศฯ เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) พ.ศ.2539 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2539 โดยเป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้แล้ว รถโมเพ็ดใช้แล้ว (Used Moped) รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานยนต์โบราณที่มีอายุเกิน 100 ปี แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และปรับลดขั้นตอนการนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้วบางประเภทเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฯ ฉบับดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.dft.go.th. ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปกรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124

“ขณะนี้ได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว และจะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป”

นายกีรติ กล่าว

สำหรับรถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ได้รับการยกเว้นให้นำเข้าภายใต้กำกับดูแลของหน่วยงานอื่นเพื่อปรับลดขั้นตอนการทำงาน

หน่วยงาน ประเภทการนำเข้า การกำกับดูแล
กระทรวงการต่างประเทศ1) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าโดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ องค์การระหว่างประเทศ สำนักงานการค้า และเศรษฐกิจของต่างประเทศ องค์กรต่างประเทศที่ได้รับ เอกสิทธิ์หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิ์ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากร
2) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วทุกชนิดที่ได้รับบริจาคจากต่างประเทศ ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
กรมศุลกากร3) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าหรือส่งออกเป็นการชั่วคราว (รวมรถที่ใช้ประโยชน์สุทธินำกลับ รถเพื่อจัดแสดง และรถเพื่อการท่องเที่ยว)เป็นไปตามกฎหมายศุลกากร
4) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่ไม่สามารถจดทะเบียนหรือนำเข้าไปในต่างประเทศได้
กรมสรรพสามิต5) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากร
กรมศิลปากร6) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่นำเข้าเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ออกหนังสือรับรองประกอบพิธีการศุลกากร
กระทรวงกลาโหม7) รถจักรยานยนต์ใช้แล้วที่เป็นยุทธภัณฑ์เป็นไปตามกฎหมายกระทรวงกลาโหม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , ,
Back to Top