ครม.เห็นชอบข้อตกลงกลุ่มประเทศแม่โขง-ล้านช้าง แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปีโดยจีน แก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ (Joint Working Group on Water Resources: JWG) ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC) และร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของกรอบแม่โขง-ล้านช้าง

โดยที่ก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ประกอบด้วยสมาชิกอีก 5 ประเทศ คือ จีน กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งแต่ละประเทศได้ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขง (ส่วนช่วงแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านประเทศจีน เรียกว่า แม่น้ำล้านช้าง) แต่ยังไม่มีข้อตกลงในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านน้ำร่วมกัน ซึ่งข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์และป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนบริเวณแม่น้ำโขง

สำหรับร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีสาระสำคัญดังนี้
1.ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการให้สารสนเทศด้านน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดทั้งปี โดยจีนแก่ประเทศสมาชิกคณะทำงานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ ของกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ และตอบสนองการบรรเทาอุทกภัยและภัยพิบัติของประเทศในแถบแม่น้ำโขง
โดยคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของฝ่ายจีน ตกลงจะส่งข้อมูลด้านอุทกวิทยาเกี่ยวข้อมูลฝนและข้อมูลระดับน้ำของแม่น้ำล้านช้างตลอดปี จากสถานียุนจิ่นหง และสถานีหมานอัน ให้กับคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม วันละ 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 ส่งข้อมูลช่วงเวลาก่อน 09.00 น. (เวลาปักกิ่ง) รวมถึงข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ผ่านมาถึงเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้นด้วย ครั้งที่ 2 ก่อนเวลา 21.00 น. (เวลาปักกิ่ง) รวมถึงข้อมูลที่สำรวจตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ของวันนั้นด้วย
ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ฝ่ายจีนตกลงที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาข้อมูลด้านอุทกวิทยาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่งข้อมูลให้แก่คณะทำงานร่วมประเทศต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้แล้ว จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 เป็นต้นไป เป็นเวลา 5 ปี และจะขยายเวลาออกไปอีก 5 ปี โดยผ่านความเห็นชอบจากภาคี

2.ร่างหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการแบ่งปันสารสนเทศความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำของกรอบแม่โขง-ล้านช้าง เป็นการสนับสนุนการสร้างแพลตฟอร์มการแบ่งปันข้อมูลความร่วมมือทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1)เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน ความเสมอภาคผลประโยชน์ร่วมกัน ความเข้าใจและความไว้ใจในด้านทรัพยากรน้ำระหว่างประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
2) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการและการอนุรักษ์น้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิก
3) สนับสนุนการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ำ ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีระหว่างประเทศสมาชิก และ
4) พัฒนาการตอบสนองต่อความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างทันท่วงที รวมทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำโขง-ล้านช้าง โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่โขง-ล้านช้าง ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้อื่น สามารถเข้าใช้งานแพลฟอร์มดังกล่าวได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 63)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top