บลจ.ทิสโก้ จัดกองทุน RMF รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6 สไตล์การลงทุน

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า เพื่อให้การลงทุนที่มีเป้าหมายเพื่อการเกษียณมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี และลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง บลจ.ทิสโก้แนะนำให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ที่ออกจากงาน ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุน PVD ที่เกษียณอายุ โอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่รับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่มี นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณ

สำหรับ บลจ.ทิสโก้มีกองทุน RMF for PVD หลากหลายนโยบายการลงทุนให้เลือก ได้แก่

  1. กองทุนเปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFIRMF-P) กองทุนรวมตราสารหนี้ ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เน้นลงทุนใน พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง ที่ออกโดยรัฐบาลไทย และหุ้นกู้ ที่ออกโดยเอกชนในไทย
  2. กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TINRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ อาทิ ตราสารหนี้ไทย หุ้นไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดี เป็นต้น
  3. กองทุนเปิด ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TFPRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย หรือ/และ ตราสารหนี้ไทย เป็นกองทุนผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วน
  4. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TEGRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย โดยกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก
  5. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD (TMSRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ใน SET และ/หรือ mai ใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก
  6. กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TTECHRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Expanded Tech Sector ETF ที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Technology ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม สมาชิกกองทุน PVD ที่โอนย้ายมายังกองทุน RMF for PVD นอกจากจะลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการเกษียณ และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อเนื่องจากกองทุน PVD ได้อีกด้วย โดยสมาชิกกองทุน PVD จะได้รับยกเว้นภาษีเมื่อมีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุน PVD และ RMF for PVD ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากสมาชิกมีอายุครบ 55 ปี และเป็นสมาชิกกองทุน PVD มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ วันโอนย้ายจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ เพิ่มเติมจากการโอนไปยังกองทุน RMF for PVD

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ต.ค. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top