RATCH เริ่มรับรู้รายได้โรงไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) ตั้งแต่ 31 ต.ค.

บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.63 โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และเริ่มรับรู้รายได้ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว ส่งผลให้โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด มีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าสุทธิ รวมประมาณ 185 เมกะวัตต์ และไอน้ำรวมประมาณ 40 ตันต่อชั่วโมง (รวมกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมแล้ว) ช่วยให้บริษัทรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนกำลังการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย) โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีกประมาณ 60 เมกะวัตต์ และไอน้ำประมาณ 10 ตันต่อชั่วโมงของบริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด(บริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นทั้งจำนวน) บมจ.นวนคร (NNCL) และ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ในสัดส่วนร้อยละ 40 30 และ 30 ตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 พ.ย. 63)

Tags: , , , , ,
Back to Top