หอการค้าฯ เตรียมทำสมุดปกขาวถึงรัฐบาลพรุ่งนี้เสนอแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศและเครือข่าย ได้จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 โดยกำหนด Theme การจัดงานสัมมนาฯ คือ “ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่”

จากการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในครั้งนี้ หอการค้าไทยได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนช่วยกันโปรโมทและขับเคลื่อน Happy Model 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1.กินดี 2.อยู่ดี 3.ออกกำลังกายดี 4.แบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น นอกจากนี้ เห็นว่ารัฐบาลควรต้องเร่งพัฒนาระบบ e-Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐ รวมทั้งการเร่งแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วย

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่ 1 เรื่อง “เพิ่มศักยภาพ ผู้ประกอบการ รับวิถี New Normal” ได้กำหนดกรอบการเสวนาในเรื่อง ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วย Happy Model : โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข” โดยได้มุ่งเน้นถึงแนวทางการขับเคลื่อนโมเดล ผ่าน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. ร่วมกำหนดคำนิยามของคำว่า Happy Model โดยสร้างความเข้าใจและสื่อสารไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถวางแผนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพความต้องการของแต่ละพื้นที่

2. กำหนดแนวทาง พร้อมผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่ รวมถึงจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน Happy Model ในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในการนำแนวคิด Happy Model ทั้ง 4 ด้านไปใช้ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม โดยหอการค้าไทย จะร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดให้มีหลักสูตรอบรม (Short Course) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม (Re-Skill , Up-Skill) ในการให้ข้อมูลหรือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Happy Model ของพื้นที่ตนเอง อาทิ มัคคุเทศก์ พนักงานบริการ และอื่น ๆ

4. รวบรวม Content เชื่อมโยง Digital Platform โดยสร้างเรื่องราวสร้างสรรค์ (Creative Content) เกี่ยวกับ Happy Model เพื่อนำไปสื่อสารและประชาสัมพันธ์สู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

5. ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล (Digital Platform) เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเชื่อมโยง Platform ระหว่างภาครัฐและเอกชน เช่น Application TAGTHAi เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและสื่อสารที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มที่ 2 เรื่อง “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ รับวิถี New Normal” ภายในกลุ่มได้สะท้อนความคิดเห็นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ 1.การยกระดับประสิทธิภาพของแรงงาน (Labour Productivity) 2.ส่งเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Platform) และ 3. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ (Value Added) โดยหอการค้าไทยจะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ในปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ไทยช่วยไทย คือ ไทยเท่”

นายกลินท์ กล่าวด้วยว่า จากการการระดมความคิดเห็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ รับวิถี new normal ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อให้ภาครัฐดำเนินการ ดังนี้

1. การกระตุ้นค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจ อาทิ ขยายระยะเวลามาตรการโครงการคนละครึ่ง, ขยายระยะเวลามาตรการโครงการเที่ยวปันสุข, เพิ่มสิทธิประโยชน์มาตรการช็อปดีมีคืน (ขยายปี 2564) และส่งเสริมมาตรการสินเชื่อ SMEs เป็นต้น

2. การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

3. การปรับปรุงกฎระเบียบ และกระบวนการต่าง ๆ ของภาครัฐ (Ease of doing business) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ในงานได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การบริหารน้ำสู่ความยั่งยืน” โดยนายรอยล จิตรดอน ประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) ซึ่งได้ฝากภาครัฐควรปรับเปลี่ยนจากการทำงานรวมศูนย์ สู่การพัฒนาในระดับหมู่บ้าน ตำบล เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของประเทศมีความยั่งยืนและพอเพียง รองรับการใช้น้ำในภาคเกษตรและการผลิตสินค้าเกษตร อย่างสอดคล้องกับความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ

ตลอดจนการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มองโลก ดูไทย เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร: บทเรียนจาก COVID-19” โดยนายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ซึ่งเห็นว่า ประเทศไทยมีขีดความสามารถสูงในด้านการต่อสู้กับโควิด-19 และบทเรียนการจัดการโรคระบาดในประเทศไทย เป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เห็นได้ชัด

นอกจากนี้ ยังได้มีการเสวนาและแลกเปลี่ยนความเห็นเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการระดมความเห็นจากสมาชิกหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมี 2 เรื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปรับตัวในยุควิถี New Normal ได้แก่ เรื่อง “เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ รับวิถี New Normal” และ เรื่อง “โลกเปลี่ยน ธุรกิจปรับ รับวิถี New Normal” เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด-19

อย่างไรก็ตาม การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ยังเหลือพรุ่งนี้อีก 1 วัน ซึ่งจะมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ภายใต้วิถีใหม่” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาไทย และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ” โดยนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และจากนั้น หอการค้าไทยจะนำผลสรุปและข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้จากการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดทำเป็นสมุดปกขาวนำเสนอให้กับรัฐบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ย. 63)

Tags: , , ,
Back to Top