BDMS เตรียมยื่นคำเสนอซื้อหุ้น BH ทั้งหมดที่ราคา 125 บาท/หุ้น

บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (26 ก.พ.) อนุมัติวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 10 เม.ย.63 โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหุ้นทั้งหมดของบมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BH) จากปัจจุบันที่ถือหุ้นใน BH ทั้งหมด 24.99%

ดังนั้น จำนวนหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ BH ที่บริษัทจะทำคำเสนอซื้อ ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 546.33 ล้านหุ้น สัดส่วน 74.83% ,หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 1.21 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.17% และหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด จำนวน 137.36 ล้านหุ้น โดยจะทำคำเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละ 125 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 8.56 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหุ้นอาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อ ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอซื้อ มูลค่ารวมของการทำคำเสนอซื้อจะอยู่ระหว่าง 8.56 หมื่นล้านบาท ถึง 1.03 แสนล้านบาท ซึ่งการปรับราคาเสนอซื้อดังกล่าวจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิในการปรับลดราคาเสนอซื้อสุดท้าย กรณีที่ BH จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีนัยสำคัญและไม่สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา โดยในกรณีที่บริษัทจะปรับราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะแจ้งให้ทราบราคาที่แน่นอนอีกครั้ง

สำหรับแหล่งเงินลงทุนดังกล่าวจะมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นในธุรกิจด้านการแพทย์ เนื่องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และมีค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพการให้บริการ ทำให้สามารถดึงดูดคนไข้จากทั่วโลก อีกทั้งการขยายตัวของความต้องการบริการรักษาพยาบาลในประเทศและภูมิภาค เนื่องจากไทยและภูมิภาคกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชาชน ประกอบกับการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพเพื่ออายุที่ยืนยาว และการเติบโตของธุรกิจประกันสุขภาพ

ขณะที่ BH เป็นกิจการที่ดีและมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง มีความสามารถในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อนสูง มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ และเป็นที่รู้จักของคนไข้ชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก

รวมทั้งเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 794.6 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้ขยายกิจการของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการในอนาคต โดยภายหลังการเพิ่มทุนจะทำให้มีทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็น 1.67 พันล้านบาท จากเดิมที่ 1.59 พันล้านบาท โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายบุคคลในวงจำกัด (PP)

ด้านตลท. ขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูล “การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ BH” จากข่าวของ BDMS จากการที่รายงานว่าคณะกรรมการของ BDMS มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขใน BH ที่ราคา 125 บาท/หุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกิน 20% ของราคาเสนอซื้อการปรับราคาเสนอซื้อบริษัทจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาวะตลาดของตลาดหลักทรัพย์และราคาซื้อขายหุ้น BH ในขณะนั้น ซึ่งบริษัทจะแจ้งราคาเสนอซื้อสุดท้ายอีกครั้งภายหลังจากเงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้สำเร็จครบถ้วน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 63)

Back to Top