ครม.วันนี้เตรียมเคาะมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ-แรงงานเพิ่มเติม

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนภายหลังยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

วานนี้ นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ได้มีมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มแรงงานก่อสร้าง ร้านอาหารและศิลปะบันเทิงไปแล้ว ในอัตรานายจ้าง 3,000 บาทต่อแรงงาน 1 คน ซึ่งต้องไม่เกิน 200 คน ส่วนแรงงานได้รายละ 2,000 บาท

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่ามาตรการชุดใหม่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และแรงงาน ทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม ที่อยู่ในธุรกิจอื่น ๆ เช่น สถานเสริมความงาม ร้านนวด-สปา เป็นต้น โดยใช้หลักการในลักษณะเดียวกับกลุ่มที่ได้มีมาตรการเยียวยาออกมาก่อนหน้านี้

ขณะเดียวกัน ครม.จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย.64 ตามมติของศูนยบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

นอกจากนั้น จะมีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
  • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ
  • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ…) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • กระทรวงอุตสาหกรรม จะรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของคณะกรรม มาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา
  • ส่วนกระทรวงแรงงานรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบที่มีต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top