คมนาคม เร่งตั้งอนุฯวางไทม์ไลน์ขับเคลื่อนตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติเป็นรูปธรรม

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด โดยระบุว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมการจัดตั้งบริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด โดยนำข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และมติที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มาพิจารณา ดังนี้

1) ทางเลือกรูปแบบการดำเนินงานของ บริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด

2) ศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติโดยการท่าเรือฯ

3) ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

4) แผนการดำเนินงาน (Action Plan)

รมช.คมนาคม กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในเบื้องต้นจำนวน 2 คณะ ได้แก่ ด้านการพัฒนากฎหมายพาณิชยนาวีและมาตรการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และด้านการสื่อสารสาธารณะ

หลังจากเริ่มการศึกษาฯ แล้ว ให้ตั้งคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 คณะ ได้แก่ ด้านการพัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ด้านการพัฒนาอู่เรือ ด้านการพัฒนาท่าเรือ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี โดยให้เร่งดำเนินการมี Time Line ที่ชัดเจน และส่งผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ชุดต่างๆ ให้คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งบริษัทสายการเดินเรือฯ ซึ่งตนเป็นประธาน เพื่อประมวลก่อนเสนอคณะกรรการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติฯ โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานต่อไป

พร้อมมอบหมายให้ กรมเจ้าท่า การท่าเรือฯ กองกฎหมาย(กระทรวงคมนาคม) แบ่งหน้าที่การทำงานในแต่ละด้านให้ชัดเจนและเร่งส่งรายละเอียดให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

รวมทั้งให้เร่งศึกษาลงลึกในด้านข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกรูปแบบของ บริษัท สายการเดินเรือแห่งชาติ จำกัด อย่างครบถ้วน รอบคอบ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ก.ค. 64)

Tags: , ,