มท.เผย อปท.ได้รับจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มปี 64 แล้ว 6 งวด กว่า 9.8 พันลบ.

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้แจ้งมายังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องส่งมอบเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในอัตรา 20.28% ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร หลังจากหักส่วนที่ต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษีแล้ว โดยนำส่งเป็นรายเดือนและต่อเนื่องไปเดือนละครั้งจนกว่าจะครบ 12 เดือน

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“กรมสรรพากร ได้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 6/2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวนเงิน 9,889 ล้านบาท เรียบร้อยแล้ว” รายงานข่าวระบุ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ส.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top