ครม.เห็นชอบปรับโครงสร้างสำนักงบประมาณ สำนักนายกฯ เพิ่มอีก 7 เขต

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สอดรับกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใน 1 ปี

โดยจัดตั้งสำนักงานงบประมาณเขตเพิ่มขึ้นจำนวน 7 เขต จากที่มีอยู่เดิม 11 เขต ได้แก่ สำนักงานงบประมาณเขตที่ 12-18 เป็นราชการส่วนกลางในภูมิภาคเพื่อรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 ได้พิจารณาคำขอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสำนักงบประมาณแล้วเห็นว่า สำนักงบประมาณจำเป็นต้องจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่ให้รองรับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจำนวน 7,848 แห่ง และสนับสนุนการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการงบประมาณของท้องถิ่น รวมถึงการบูรณาการในการบริหารจัดการงบประมาณในเชิงการพัฒนาระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับภาค ลงไปสู่กลุ่มจังหวัด และ อปท. ที่เชื่อมโยงครอบคลุมในทุกมิติ และเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลและแผนระดับชาติในรูปแบบของ One Plan อย่างมีประสิทธิภาพได้

ที่ประชุม ก.พ.ร.ยังเห็นชอบให้สำนักงบประมาณกำหนดตัวชี้วัดสำคัญ เพื่อวัดความสำเร็จการจัดโครงสร้างส่วนราชการใหม่ และให้รายงาน ก.พ.ร.เมื่อครบกำหนด 1 ปี พร้อมเห็นชอบให้มีการทบทวนและปรับบทบาทภารกิจหน้าที่และอำนาจ และโครงสร้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้สอดรับกับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใน 1 ปี นับแต่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณมีผลบังคับใช้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , ,