โฆษกฯ ยันรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปตำรวจเน้นดำเนินการเร่งด่วน 7 ด้าน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม รับทราบข้อห่วงใยและกระแสเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชน โดยยืนยันว่า รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยยึดหลักสาระสำคัญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาแล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า กระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง คือ เสาหลักในการบริหารประเทศ และได้สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)ให้ดำเนินการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน 7 ด้านคือ 1.ด้านโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการตำรวจ 2.ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3.ด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย 4.ด้านการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย 5.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 6.ด้านการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และ 7.ด้านสวัสดิการตำรวจ

นายธนกร กล่าวต่อว่า สำหรับการปฏิรูปโดยแก้ไขกฎหมายนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เสนอ แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ต่อมามีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 203/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขานุการ ซึ่งได้ยกร่างกฎหมายจำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….

จากนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และให้เสนอรัฐสภา จากนั้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. โดยได้ประชุมมาแล้วถึง 11 ครั้ง

“นายกรัฐมนตรีเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจ ด้วยการยกร่าง พ.ร.บ. ตำรวจ ที่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยรัฐสภา รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้ความมั่นใจว่า ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และหากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเป็นผู้กระทำความผิดเองนั้น ต้องได้รับโทษขั้นสูงสุดด้วย ซึ่งกรณีของ ผกก.โจ้ รวมทั้งคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เช่นกันเมื่อมีการกระทำผิดต้องรับโทษขั้นสูงสุด”

โฆษกรัฐบาล กล่าว

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.พลังประชารัฐ ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สาเหตุที่การพิจารณากฎหมายดังกล่าวมีความล่าช้า เนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องงดการประชุม ขณะเดียวกันยังติดการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และสัปดาห์หน้าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจฯ

จากนั้นต้องลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสาม แต่คาดว่าในช่วงปิดสมัยประชุมฯ จะมีการพิจารณาได้สัปดาห์ละหลายวัน และพยายามจะเร่งให้เร็วที่สุด แต่ไม่สามารถตอบได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด เรื่องนี้สังคมจับตาอยู่และคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นส่วนให้มีการปฏิรูปสถาบันตำรวจ

อย่างไรก็ตาม หลังการรัฐประหารร่างกฎหมายนี้ผ่านการพิจารณามาหลายคณะแล้ว ทั้ง พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ พิจารณาคณะละสองปี และเมื่อมาถึงสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็มอบให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และสตช.ร่วมกันร่างเสนอต่อสภา ดังนั้นเวลาการพิจารณาต้องมีการหยิบยกร่างของ พล.อ.บุญสร้าง ร่างของนายมีชัย และร่างปัจจุบันที่ ครม. เสนอมาพิจารณาประกอบกันไป ซึ่งหลายมาตรายังคงสามารถใช้ของเดิมได้ แต่ในส่วนที่มีการแก้ไข เช่น การครองยศ ตำแหน่งเป็นอีกเรื่องที่จะต้องใช้เวลาพิจารณากันนาน นอกจากนั้นก็เป็นไปตามร่างที่รัฐบาลเสนอมา

ทั้งนี้ กมธ.ได้พิจารณาไปเพียง 14 มาตราจากทั้งหมด 172 มาตรา และปัญหาที่การพิจารณาล่าช้าส่วนหนึ่งคือข้อถกเถียงในประเด็นโครงสร้างและจะทำอย่างไรให้ตำรวจเป็นของประชาชนมากที่สุด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top