PT ออกหุ้นกู้ 2.8 พันลบ.อายุ 3-5 ปีดอกเบี้ย 1.68-2.49%ขายสถาบัน 30-31 ส.ค.

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (FPT) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มูลค่ารวมไม่เกิน 2,800 ล้านบาท มี 3 ชุด ได้แก่

  • ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 1 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.68 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
  • ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 68 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.08 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
  • ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 69 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.49 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค. 64 ผ่านธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท อยู่ที่ “A-” แนวโน้มอันดับเครดิต Stable เมื่อ 16 ต.ค.63

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนำชำระหนี้สถาบันการเงิน และ/หรือ ตราสารหนี้ทั้งจำนวน ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top