SENA ตั้งบริษัทย่อย”เสนา เอช 25″รองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

บมจ. เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) แจ้งว่า ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการบริหารงานนิติบุคคล และ/หรือการให้บริการบริหารจัด การโครงการ

การจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ เอช 25 จำกัด (เสนา เอช 25) ประเภทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวนหุ้นสามัญที่ลงทุน 9,997 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน (หุ้นละ 100 บาท) 999,700 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุน

จดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระ 1,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 100 บาทต่อหุ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ส.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top