ครม.เห็นชอบแนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ดำเนินการดังนี้คือ

1.เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ เช่น ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติ, บริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก, ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเขื่อนระบายน้ำ, เตรียมพร้อม วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่ฝนน้อยกว่าค่าปกติ, ปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ 625 แห่ง ดำเนินการไปแล้ว 400 แห่ง, ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา เป็นต้น

2.การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำผ่านระบบบริหารจัดการ แผนงานโครงการ และฐานข้อมูลสำหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ หรือระบบ Thai Water Plan (TWP)

3.เรื่องการจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำผ่านระบบ Thai Water Resources(TWR)

4.เรื่องแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ

5.เรื่องการทบทวนบทบาทภารกิจหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเด็นเป้าหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (61-80)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ส.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top