ก.แรงงาน-ก.ล.ต.จับมือเสริมความรู้การเงินการลงทุนให้กลุ่มแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุนสำหรับกลุ่มแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเปราะบาง ให้มีความรู้ มีทักษะการบริหารจัดการเงิน และต่อยอดสู่การลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้เรื่องการเงินการลงทุนซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นให้แก่กลุ่มแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานกลุ่มเปราะบางให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้เรื่องความรอบรู้ทางการเงินของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติ

ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ก.ล.ต. จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการเงินและการลงทุนอย่างถูกวิธี พร้อมสร้างกลุ่มวิทยากร (trainer) เพื่อส่งต่อและกระจายความรู้ทางการเงินการลงทุนไปยังกลุ่มเป้าหมายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน กล่าวว่า ความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความรู้เรื่องการเงินการลงทุนสำหรับแรงงานที่จะเกิดขึ้นจากการทำบันทึกข้อตกลงในวันนี้ จะช่วยให้กำลังแรงงานไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับความรู้และทักษะการบริหารจัดการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่จำเป็น สามารถบริหารจัดการเงินและหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถต่อยอดสู่การลงทุนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพและเป้าหมายของตนเอง

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กล่าวว่า ปี 2564 กพร.ร่วม ก.ล.ต. จัด CSR สร้างโอกาสคนพิการในรูปแบบการเสวนา เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการมีทักษะ ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ และร่วมจัดสัมมนา “ให้กลไกตลาดทุนเกื้อหนุนผู้พิการสร้างงานสร้างอาชีพ” เพื่อสนับสนุนให้เพิ่มการจ้างงานคนพิการ เพิ่มการจัดสัมปทาน และเพิ่มกิจกรรมทางสังคม โดยในปี 2564 – 2569 กพร. จะร่วมพัฒนาหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้เสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนอย่างถูกวิธี และจัดเตรียมกลุ่มผู้รับการฝึกอบรม อาทิ คุณสมบัติ

การส่งเสริมทักษะการเงินการลงทุนให้แก่ผู้รับการฝึกฯ โดยออกแบบชุดความรู้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดฝึกอบรม และติดตามประเมินผลผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ มอบหมายหน่วยงานในสังกัด กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) จัดฝึกอบรมให้แก่แรงงานอย่างครอบคลุมทั่วประเทศในปี 2565 ต่อไป

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสในความร่วมมือครั้งนี้ เนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับกลุ่มแรงงานทั่วประเทศ สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนเป็นกลุ่มแรก ๆ คือ แรงงานที่เข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเน้นไปที่แรงงานกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้พิการ เพื่อให้มีความรู้ด้านนี้ด้วย โดย ก.ล.ต. จะสนับสนุนเนื้อหาและสื่อความรู้ที่ใช้ในการฝึกอบรม รวมถึงวิทยากรที่จะให้ความรู้ ทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

ก.ล.ต. จะนำรูปแบบการให้ความรู้ผ่าน trainer หรือ train the trainer ซึ่งประสบผลสำเร็จด้วยดีจากหลายโครงการที่ผ่านมา มาประยุกต์ใช้ โดย trainer เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและมีความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี จึงสามารถสื่อสารและส่งต่อความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะช่วยขยายผลการส่งต่อความรู้ไปในวงกว้างและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ดียิ่งขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (02 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,