ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของบริษัทตปท.ลดเวลาปรึกษา FA

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (foreign listing) เพื่อลดระยะเวลาการให้คำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) จาก 3 ปี เหลือ 1 ปี เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทไทย เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ตลาดทุนไทย

“ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุนการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนโดยลดภาระและอุปสรรคจากกฎเกณฑ์ที่ไม่จำเป็น ตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 ให้มีการปรับปรุงเกณฑ์ที่กำหนดให้ FA ที่ร่วมยื่นคำขออนุญาตต้องร่วมติดตามดูแลและให้คำแนะนำผู้ขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นต่อไปอีก เป็นระยะเวลา 3 ปี สำหรับการออกและเสนอขายที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ (foreign listing) ลดเหลือ 1 ปี เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์สำหรับบริษัทไทย ซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวจะช่วยลดภาระต่อการระดมทุนของบริษัทต่างประเทศที่ต้องการมาระดมทุนในประเทศไทย โดยที่ยังมีกลไกคุ้มครองสิทธิผู้ลงทุน ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นไป”

ทั้งนี้ บริษัทต่างประเทศยังต้องจัดทำและนำส่งข้อมูลหรือรายงานตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับบริษัทไทย และต้องจัดทำ Regulatory Mapping เพื่อเปรียบเทียบข้อกฎหมายของประเทศที่บริษัทนั้นตั้งอยู่กับกฎหมายไทย โดยต้องจัดให้มีมาตรการทดแทน หากข้อกฎหมายในต่างประเทศมีความแตกต่างกับกฎหมายไทยในประเด็นที่กระทบกับสิทธิของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญด้วย

นอกจากนี้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ยังได้ร่วมกันจัดทำโครงการ one-stop service ที่กำหนดให้มี Relationship Manager ที่เป็นพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการระดมทุนและการปฏิบัติตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แบบครบวงจร (end to end) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำหน้าที่ของ FA ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top