ทริสฯ มองอันดับเครดิต CPALL-CPF ยังไม่กระทบทันทีหลังโอนโลตัสให้ MAKRO

ทริสเรทติ้งมีมุมมองต่อธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง จำกัด (CPRH) ให้กับ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) ยังไม่ส่งผลกระทบทันทีต่ออันดับเครดิตของ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

ทั้งนี้ คณะกรรมการของ CPALL และ CPF ได้ออกประกาศมติเห็นชอบในการโอนกิจการทั้งหมดที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีก Lotus’s Stores ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง ให้กับบริษัทสยามแม็คโคร

จากธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว MAKRO จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5,010,323,500 หุ้น ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 217,949,072,250 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายหลังจากธุรกรรมดังกล่าว ทางบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทั้งนี้ การโอนกิจการทั้งหมดในครั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ CPALL และ MAKRO ในช่วงเดือนตุลาคม 2564

ปัจจุบันบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งมีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1) CPALL 2) บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (CPM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และ 3) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (CPH) โดย CPALL และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้งในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 40 ในขณะที่บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือร้อยละ 20

ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยเป็นการรวมธุรกิจค้าปลีกภายใต้กลุ่มซีพี ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว บริษัทซีพี ออลล์จะมีสัดส่วนการลงทุนใน MAKRO ลดลงจากเดิมร้อยละ 93 เหลือร้อยละ 66 ในขณะเดียวกัน รายการดังกล่าวจะส่งผลให้ CPALL จะต้องรวมรายการสินทรัพย์/หนี้สิน และกระแสเงินสดจากธุรกิจ Lotus’s Store เข้ามาในงบการเงินของบริษัทผ่านทางการรวมงบการเงินของ MAKRO ซึ่งจะส่งผลให้ CPALL มีขนาดงบดุลที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงภาระหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งประเมินว่า อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของ CPALL จะยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับ CPF การปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้จะส่งผลให้จากเดิมที่ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิ้ง เปลี่ยนเป็นการถือหุ้นร้อยละ 10 ใน MAKRO ซึ่งรวมธุรกิจ Lotus’s เข้ามาด้วย ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าธุรกรรมครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะการเงินของ CPF

นอกจากนี้ MAKRO มีแผนจะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป โดย CPALL และ CPF ผ่านทางบริษัทซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งจะนำหุ้นของ MAKRO บางส่วนมาร่วมจำหน่ายพร้อมกันด้วย เพื่อเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีมุมมองว่าหากการระดมทุนและเสนอขายหุ้นดังกล่าวประสบความสำเร็จ และนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาลดภาระหนี้สินของ CPALL และ CPF ก็จะส่งผลเชิงบวกต่อสถานะการเงินของทั้งสองบริษัท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top