ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงพาณิชย์-อุตสาหกรรม-คมนาคม-ดีอีเอส

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ได้แก่ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 4 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ได้แก่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม, นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และ นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

– กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง โดยย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน 3 ราย ดังนี้ นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และ นายปริญญา แสงสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

– กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เสนอแต่งตั้งข้าราชการ 2 ราย ดังนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง รองปลัดกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top