ครม.อนุมัติแต่งตั้ง “กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล” เป็นผอ.ขสมก.คนใหม่

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชระดับสูงหลายหน่วยงาน ดังนี้

– กระทรวงคมนาคม เสนอแต่งตั้ง นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 140,000 บาท รวมทั้งค่าตอบแทนพิเศษประจำปีและสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว

– สำนักงบประมาณ เสนอแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ 4 ราย เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ และทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ได้แก่ นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) , นายกรณินทร์ กาญจนโนมัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) , นายยุทธนา สาโยชนกร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) และ นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

– สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับโอน นางศิริวรรณ สุคนธมาน รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

– สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ด้านละหนึ่งคน ได้แก่ นายนันทวัฒน์ บรมานันท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นางระพีพรรณ คำหอม เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ และ นายอุดม รัฐอมฤต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

– กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแต่งตั้ง นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ไปดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และ นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

– กระทรวงพลังงาน เสนอแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอชื่อเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ สาขาการเงิน การบัญชี, นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ สาขาพลังงานด้านกิจการก๊าซธรรมชาติ และ นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

– กระทรวงวัฒนธรรม เสนอแต่งตั้ง นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวง ไปเป็นอธิบดีกรมศิลปากร และ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็นรองปลัดกระทรวง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top