ครม.วันนี้รับทราบปรับแผน EEC พร้อมลุ้นเคาะสัญญาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

รายงานข่าวจากทำเนีนยบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แบบเต็มคณะวันนี้ มีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) รายงานผลการประชุมครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม และอาจมีการนำเสนอผลการคัดเลือกเอกชน การเจรจา และร่างสัญญาร่วมลงทุนที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด ของโครงการพัฒนา ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F

โครงการท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 คาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนกว่า 7.92 หมื่นล้านบาท เป็นการลงทุนของภาครัฐราว 4.83 หมื่นล้านบาท และการลงทุนของเอกชนประมาณ 3.08 หมื่นล้านบาท โดยเอกชนผู้ชนะประมูลโครงการได้แก่ กลุ่มกิจการร่วมค้า GPC เป็นการร่วมทุนกันของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) บริษัท พีทีทีแทงค์เทอร์มินัล จำกัด (PTT Tank) และ บริษัท ไชนาร์ฮาเบอร์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน 40%, 30% และ 30% ตามลำดับ

นอกจากนั้น กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายถาวรของเรือไทย

กระทรวงการคลังเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี และการร่วมลงทุน (Venture Capital) กับผู้ประกอบการภาคการเกษตรไทยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานผลการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมทำร้ายร่างกายและ ยึดทรัพย์สินโดยไม่บันทึกลงในบัญชีของกลาง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความเห็นชอบต่อร่างขอบเขตการดำเนินงานรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและ การพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 เรื่อง การพักชำระหนี้ ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 59-61 และปี 62-64 และขอขยายระยะเวลาชำระคืนหนี้เงินกู้โครงการ ส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 59-61

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้ำ บ้านหินดาด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขออนุมัติการสนับสนุนการจัดโครงการ The Michelin Guide Thailand ประจำปี พ.ศ.65-69 เป็นระยะเวลา 5 ปีงบประมาณ

กระทรวงศึกษา ขอการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top