นายกฯ เซ็นยกเลิกคำสั่งให้ “พล.อ.ประวิตร” กำกับ 4 กรม ก.เกษตร ยุติขัดแย้ง ปชป.

รายงานข่าว แจ้งว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้เซ็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรียกเลิกการมอบหมายและมอบอำนาจให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้าไปกำกับดูแลงาน 4 กรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เคยอยู่ในการกำกับดูแลของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เมื่อตอนเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ จนมีกระแสข่าวความไม่พอใจจากพรรคประชาธิปัตย์ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคฯ เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์

โดยคำสั่งดังกล่าว ระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นติน พ.ศ.2534 มาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเดิมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ประกอบกับ พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

และให้นำความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 238/2563 เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มาใช้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,