นายกฯพอใจผลสำรวจ OECD ทักษะทางการเงินของไทยอยู่ในระดับสูงกว่าปี 61

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจผลการสำรวจทักษะทางการเงินของไทย (Financial Literacy) ปี 2563 โดยภาพรวมพบว่าคนไทยมีพัฒนาการระดับทักษะทางการเงินดีขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 71.0 สูงกว่าการสำรวจครั้งก่อนในปี 2561 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยการสำรวจทักษะทางการเงินครั้งล่าสุดของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ในปี 2563 ร้อยละ 60.5

โดยพิจารณาองค์ประกอบของทักษะทางการเงินทั้ง 3 ด้าน พบว่าคนไทยมีทักษะดีขึ้นในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ทางการเงิน ด้านพฤติกรรมทางการเงิน และด้านทัศนคติทางการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่ง บจมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นคงในรายได้ ทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมรับมือจากสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ การสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการออม ยังพบสัดส่วนผู้มีเงินออมจากกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้น โดยคนส่วนใหญ่ยึดหลักเรื่องการออมเงินเพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน และการออมเพื่อการเกษียณ

“ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ต้องการเห็นคนไทยมีทักษะด้านเงิน ทั้งการหา การใช้ การออม การลงทุน เพี่อพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ให้รู้จักวางแผนทางการเงินเมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต การที่ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางการเงินที่เข้มแข็ง จะเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนด้วย” นายธนกรฯ กล่าว

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top