ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ปี 64-68

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนปี 2564-2568 อย่างเป็นทางการ และจะมีการรับรองร่างแผนปฏิบัติการฯ ในนามของประเทศไทย ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 12 ในวันที่ 23 พ.ย.64

โดยแผนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของคนยากจนในชนบทและช่วยเหลือกลุ่มที่ยากจนที่สุดจากกลุ่มคนในพื้นที่ชนบทให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง โดยแต่ละประเทศจะใช้ร่างแผนปฏิบัติการฯเป็นแนวทางในการริเริ่มการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือระดับภูมิภาคต่อไป

สำหรับร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนปี 2564-2568 มีเป้าประสงค์ 5 ด้าน คือ

  1. ด้านเศรษฐกิจ เช่น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันในชนบท โดยวางแผนการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างชนบทกับเมือง ซึ่งจะนำไปสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงในชนบทและลดความยากจนได้ตามเป้าหมาย
  2. ด้านการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เช่น ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
  3. ด้านความคุ้มครอง เช่น การบริหารจัดการองค์ความรู้
  4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน และด้านการเมือง เช่น การสร้างเครือข่ายการพัฒนาชนบทร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายสตรี เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ
  5. ด้านกลไกการบูรณาการ เช่น ความเชื่อมโยงของอาเซียนกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการสร้างความตระหนักรู้และการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top