OCEAN เตรียมโอนสำรอง-ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นล้างขาดทุนสะสม,เปลี่ยนชื่อเป็น ALPHAX

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 5/2564ได้มีมติอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินทุนสำรองที่เกิดขึ้นจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ พร้อมอนุมัติการเปลี่ยนชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น บมจ.อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ ชื่อย่อใหม่ ALPHAX เพื่อสื่อให้เห็นถึงการเริ่มต้นในการขยายธุรกิจออกไปอีกหลายประเภท

ขณะเดียวกันยังมีมติอนุมัติการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เค ที ดี เอ็ม จำกัด (KTDM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดย KTDM จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 30,000,000 บาท หุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น 120,000,000 บาท หุ้นสามัญ 1,200,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900,000 หุ้น คิดเป็นจำนวน 90,000,000 บาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้ที่สัดส่วน 99.79%

วัตถุประสงค์การเพิ่มทุน เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ลงทุนเพื่อจัดจำหน่าย ร่วมผลิตสินค้า และว่าจ้างผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ ประเภทรวมพืชกัญชง หรือกัญชา เพื่อใช้ในการผลิตอาหารเสริม และยา รวมถึงสั่งซื้อเครื่องจักรสำหรับการผลิต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

สำหรับผลการดำเนินงานในงวด 9 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) มีกำไรสุทธิ 15.48 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 1.85 แสนบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 8,267.56%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top