นายกฯ พอใจผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 64 ประหยัดงบฯ เกือบ 7.9 หมื่นลบ.

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม พอใจผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ซึ่งกรมบัญชีกลางได้รายงานความคืบหน้าว่า หน่วยงานของรัฐที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้แล้วจำนวนทั้งสิ้น 5,247,846 โครงการ คิดเป็น 98.34% ของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่จัดหาได้คิดเป็น 1,333,622 ล้านบาท ทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณได้ 78,667 ล้านบาท หรือประหยัดได้ 5.57% ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา

ซึ่งเป็นผลจากวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม และสามารถ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ส่งผลให้ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบฐานข้อมูลภาครัฐ

สำหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประหยัดงบประมาณได้ 15.14 %ของวงเงินงบประมาณ ในการจัดหาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีมูลค่ามากที่สุดถึง 55.66% ของมูลค่างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าถึง 919,989.69 ล้านบาท

ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง พบหน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงมากที่สุดเป็นจำนวน 5,200,064 โครงการ คิดเป็น 97.45 %ของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการเบิกจ่าย วางแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมบัญชีกลางเตรียมแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายให้มีการก่อหนี้ภายในไตรมาส 2 เพื่อให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว รวมถึงมีแผนที่จะปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐ การประยุกต์เอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพื่อพัฒนาประเทศและระบบการทำงานของรัฐ เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั้ง SMEs และ Startup ให้สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐมากขึ้น และที่สำคัญต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้เน้นย้ำและให้ความสำคัญเสมอมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ธ.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top