บลจ.ทาลิส ออกกองทุนหุ้นเด่นในสหรัฐ เปิดขาย IPO 9-14 ธ.ค.

นายประภาส ตันพิบูลย์ศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.ทาลิส เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดขาย กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวท์ โมด เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า (AFMOAT-HA) กองทุนรวมต่างประเทศกองที่สองที่ยังเป็นการลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) ซึ่งกองนี้ลงทุนในหุ้นในดัชนี Morningstar Wide Moat Focus IndexSM

“สำหรับคำว่า Moat เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากกูรูทางการเงินและการลงทุนว่า Moat หมายถึงบริษัทนั้นมีคูเมืองรอบป้อมปราการที่สามารถป้องกันตนเอง ทำให้สามารถดำรงความได้เปรียบทางธุรกิจจากคู่แข่ง ซึ่งตามปกติธุรกิจที่มีผลกำไรสูงจะดึงดูดให้เกิดคู่แข่งขันทางธุรกิจและในที่สุดผลกำไรจะลดลง แต่บริษัทที่มีคุณสมบัติตาม Moat จะสามารถป้องกันตัวเองจากคู่แข่งขันได้ และสามารถดึงระยะเวลาที่ผลกำไรจะลดลงออกไปได้” นายประภาส กล่าว

นอกจากคัดเลือกบริษัทที่มีความได้เปรียบทางธุรกิจหรือมี MOAT แล้ว หุ้นที่จะถูกคัดเลือกเข้าไปในดัชนี Morningstar Wide Moat Focus IndexSM จะต้องมีราคาที่เหมาะสมโดยเทียบกับราคา Fair value ที่ทาง Morningstar ประมาณการไว้ด้วย และดัชนีจะมีการกระจายการลงทุนในหุ้นอย่างน้อย 40 ตัว ในลักษณะ Equal Weight โดย บลจ.ทาลิสยัง คงยึดมั่นในนโยบายการลงทุนของบริษัทที่เน้นลงทุนในหุ้นที่มีพื้นฐานดี เน้นการลงทุนที่เน้นการกระจายความเสี่ยง โดยบริษัทยังมองว่าตลาดหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีความน่าสนใจและเติบโตได้

บลจ.ทาลิส มองว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีในการลงทุน จากการที่ตลาดหุ้นในสหรัฐมีการปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อการระบาดของ โควิด-19 สายพันธ์ใหม่ อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี บริษัทต่างๆ จะมีการประกาศแผนการดำเนินงานและผลประกอบการในปีถัดไป ซึ่งคาดการณ์ว่าหากผลการดำเนินงานยังมีการเติบโตต่อเนื่อง โอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้

บลจ.ทาลิส เปิดเสนอขายกองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวท์ โมด เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า (AFMOAT-HA) ระหว่างวันที่ 9 – 14 ธ.ค. 2564 สามารถซื้อขายสับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2564 ทุกวันทำการ ลงทุนครั้งแรก 1,000 บาท และครั้งถัดไป 1 บาท กรณีขายคืน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่คำนวณ NAV (โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการหลังวันทำรายการขายคืน (T+3)

กองทุนเปิด เอ เอฟ ยูเอส ไวด์ โมท เฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า เป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ VanEck Associates Corporation จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ CBOE ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับราคาและผลตอบแทนของดัชนี Morningstar Wide Moat Focus Index ซึ่งเป็นดัชนีที่จัดทำโดย Morningstar คัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนและราคาอยู่ในระดับที่เหมาะสม กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งกองทุนจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

ผลตอบแทนสะสมของ กองทุน VanEck Morningstar Wide Moat ETF (กองทุนหลัก) ตั้งแต่ต้นปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 22.55 และผลตอบแทนย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ร้อยละ 19.59 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2564)สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.vaneck.com ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top