JSP ลบ 4.62% หลัง SENA ทำดีลซื้อหุ้น 24.16% ในราคาต่ำกว่ากระดาน

หุ้น JSP ราคาไหลลง 4.62% มาอยู่ที่ 0.62 บาท ลดลง 0.03 บาท มูลค่าซื้อขาย 79.40 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.58 น. โดยเปิดตลาดที่ 0.64 ท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 0.65 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 0.60 บาท

บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบมจ.เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ดี้ (JSP) จำนวน 1,014,600,000 หุ้น หรือ คิดเป็น 24.16% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ JSP ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 507,300,000 บาท

วัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ JSP ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าลงทุนใน JSP เพิ่มเติม ในกรณีที่บริษัทฯ มีการพิจารณาเพื่อเข้าลงทุนใน JSP เพิ่มเติม บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือ กฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top