SELIC ปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ตั้ง ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ นั่ง CEO มีผล 1 ม.ค.65

บมจ.ซีลิค คอร์พ (SELIC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายเอก สุวัฒนพิมพ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 เป็นต้นไป

นายเอก กล่าวว่า การปรับองค์กรในครั้งนี้เป็นการปรับองค์กรในระดับผู้นำองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรต้องการมุมมองที่แตกต่าง และวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กร ทั้งยังเป็นการดำเนินการตามแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง หรือ succession planning โดยตนเองยัง ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ซึ่งจะเน้นการดูแลในด้านการกำหนดทิศทางของกลุ่มบริษัท ซึ่งสร้างความชัดเจนให้กับบทบาทที่ต่างกัน

“เป้าหมายสำคัญคือการปรับเพื่อสร้างการเติบโต และนำความสำเร็จให้กับบริษัท ท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบัน การปรับตัวที่ถูกทิศทางและทันต่อสถานการณ์จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งเราเชื่อว่านางสาวยุวดี มีความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่กำหนดไว้ได้จากที่ได้ร่วมงานกันมาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นภาพความเป็นมืออาชีพ (professionalism) และการเปิดกว้างพร้อมผลักดันผู้มีความสามารถและทัศนคติที่บริษัทต้องการได้ เนื่องจากการรับตำแหน่ง ซีอีโอ ของนางสาวยุวดี ในครั้งนี้ถือเป็น ผู้นำองค์กรนอกครอบครัว และเป็นผู้หญิงคนแรก” 

นายเอก กล่าว

ด้านนางสาวยุวดี เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพื่อตอบสนองทิศทางในภาพรวมของกลุ่มบริษัทและเพื่อรองรับเป้าหมายในอนาคต โดยในระยะใกล้เพื่อให้ในระดับปฏิบัติการมีความชัดเจนพร้อมรองรับการผันผวนจาก ปรากฏการณ์ New Normal ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีผลต่อบริษัท และเพื่อให้เกิดการปรับตัวอย่างรวดเร็วในภาวะอันผันผวน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะเน้นการเติบโตและความสามารถในการรักษากำไรอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

“หลังจากรับตำแหน่งซีอีโอ ภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนองค์กรตามทิศทางและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างทีมและบุคลากร การผลักดันนวัตกรรมและการออกผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดด้าน “ประสิทธิภาพ (efficiency)” การส่งเสริมและวางนโยบายด้าน ESG เข้าสู่กระบวนการทำงาน ทั้งนี้เพื่อผลลัพท์สุดท้ายคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท เป็นทั้งการจัดการให้ได้ซึ่งความสำเร็จ และ การจัดการด้วยธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 

นางสาวยุวดีกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน SELIC เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีกาวอุตสาหกรรมแบบครบครันแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ โดยมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรมกาวที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับลูกค้า และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้บริษัทขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกาวมาแล้วกว่า 40 ปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top