สภาดิจิทัลฯผนึก 3 องค์กรรัฐ-SIITเสริมศักยภาพดิจิทัลบุคลากรสู่ Future Skills

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.), นางฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ศาสตราจารย์ พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้าน ICT/Digital ของประเทศ

การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการของ 4 องค์กรชั้นนำครั้งนี้ เพื่อพัฒนากำลังคนด้าน ICT/Digital ของประเทศให้รองรับกรอบความตกลงที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยร่วมดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องและการจ้างงานในอุตสาหกรรม ICT/Digital ออกแบบและปรับปรุงรูปแบบวิชาหรือโครงการศึกษาโดยร่วมจัดทำแหล่งการเรียนรู้ด้าน ICT/Digital และจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์

อีกทั้งจัดทำกรอบแนวทางการประเมินระดับทักษะความสามารถของนักปัญญาประดิษฐ์อันเป็นที่ยอมรับโดยทุกภาคส่วน และเป็นประโยชน์ต่อแรงงานในการเข้าสู่ระบบแรงงาน ทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมโอกาสทางวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ไทยในอนาคต

นายศุภชัย กล่าวว่า ความร่วมมือในการลงนาม MOU ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการตามพันธกิจหลักด้านการพัฒนากำลังคนของสภาดิจิทัลฯ ในฐานะองค์กรสำคัญที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชน รัฐบาล และภาคประชาชน โดยต้องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยใน ทุกระดับให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้กับประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายพันธกิจของสภาดิจิทัลฯ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือระหว่างสภาดิจิทัลฯกับทั้ง 3 องค์กรรัฐครั้งนี้ สภาดิจิทัลฯ ให้ความสำคัญต่อทักษะของบุคลากร ทางเทคโนโลยี ถือเป็นประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในอนาคตได้อย่างราบรื่น เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะออกแบบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเตรียมความพร้อมด้านทักษะ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดกรอบรายละเอียดทักษะวิชาชีพ เช่น ด้านปัญญาประดิษฐ์ในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบงานด้านดิจิทัลในอนาคต อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งของสภาดิจิทัลฯ ในการ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการพัฒนาทักษะวิชาชีพต่างๆ อันจะนำไปสู่ยกระดับขีดความสามารถสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศในอนาคตต่อไป

“การเชื่อมโยงกลไกตลาด เชื่อมโยงความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะสร้าง Digital Workplace เพื่อ Upskill Reskill ผ่านการสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาทักษะดิจิทัล เมื่อเรียนจบมา มีทักษะตามที่กำหนด ก็จะมีผลตอบแทนที่สูงขึ้น จะทำให้แรงจูงใจเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการศึกษา ทั้งในระหว่างเรียน และหลังจากจบมาทำงาน ทั้งนี้ หากปราศจาก Incentive หรือกลไกตลาด ก็จะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เร็วนัก” นายศุภชัย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ธ.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top