ครม. อนุมัติวงเงิน 3.16 หมื่นลบ.ให้สปสช.รักษาโควิด ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพปี 65

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรอบวงเงิน 31,662 ล้านบาท สำหรับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการสถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศ

พร้อมกับมอบหมายให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค ทั้งในเรื่องของจำนวนประชาชนได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นที่จะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติ สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ศักยภาพของสถานบริการภาครัฐที่เพิ่มขึ้นจากผลของความรุนแรงจากการติดเชื้อลดลง โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าสูงสุด

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สปสช. เตรียมความพร้อมและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ทั้งการบริการคัดกรองเชื้อโควิด-19 การบริการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโควิด-19 การบริการที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation : HI) การบริการที่ให้บริการวิกฤตฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 หรือ UCEP COVID-19 และ หน่วยบริการที่ร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top